PACT Care, gevestigd aan Herengracht 420, 1017BZ, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://pact.care/
Herengracht 420, 1017BZ, Amsterdam
0208934143
Andre Fialho is de Functionaris Gegevensbescherming van PACT Care
Hij is te bereiken via andre.fialho [at] pact.care
Persoonsgegevens die wij verwerken
PACT Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • "Individuele contactgegevens":
  • Voorletter(s) en Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • "Zorgverlener contactgegevens":
  • E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PACT Care verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. In dit document refereren naar deze data als zijnde "Administratieve gezondheidsinformatie". Hieronder valt:

 • Administratieve gezondheidsinformatie m.b.t. een bestaande afspraak.
  • Naam van de zorgverlener/zorginstelling
  • Wachttijd
 • Administratieve gezondheidsinformatie m.b.t. een alternatieve afspraak.
  • Type afspraak/behandeling/onderzoek waar gebruiker meer informative over op wil vragen
  • Naam zorgverlener/zorginstelling waar gebruiker meer informatie over op wil vragen
  • Type afspraak waar gebruiker meer informatie over op wil vragen (bijv. eerste afspraak, vervolgafspraak of tweede opinie)
  • Naam van de huisartspraktijk die de verwijzing heeft gemaakt
 • Naam van de zorgverzekering van de gebruiker
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pact.care, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PACT Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • "Individuele contactgegevens" en "Administratieve gezondheidsinformatie": voor onze dienstverlening
  • Tegenwoordig wachten veel patienten (te) lang voordat zij poliklinisch door een arts kunnen worden gezien of staan zij langdurig op een wachtlijst voor het ondergaan van een operatie. Deze onafhankelijke website helpt bij het achterhalen waar en wanneer zij het beste (en snelste) terecht kunnen. Om alternatieve opties te vinden voor de gebruiker, zullen we met zijn/haar goedkeuring een beperkte hoeveelheid gegevens delen met de zorginstelling van keuze zodat zij kunnen bepalen of zij de gebruiker kunnen helpen en zodat de gebruiker kan worden gebeld/ge-emailed indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • "Zorgverlener contactgegegevens":
  • Om de gebruiker te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming
PACT Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PACT Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • "Individuele contactgegevens"
  • Na 30 dagen na indienen van het initiële ingediende verzoek door de gebruiker zal deze data worden verwijderd van onze servers. Let op: deze individuele contactgegevens zijn ondertussen met goedkeuring van de gebruiker ook gedeeld met de zorginstelling die de gebruiker heeft uitgezocht. Derhalve is het niet mogelijk dat wij deze gegevens aan de kant van de zorginstelling verwijderen.
 • "Administratieve gezondheidsinformatie"
  • Na 30 dagen na indienen van het initiële verzoek door de gebruiker zal deze informatie zo goed mogelijk worden geanonimiseerd en van persoonlijk herleidbare data worden ontdaan. Wij zullen deze informatie permanent opslaan voor onderzoek, kwaliteitsdoeleinden, en algemene statistische analyses (op een populatieniveau).
 • "Zorgverlener contactgegevens"
  • Email adressen van zorgverleners/instellingen die hebben aangegeven dat ze kunnen worden gecontacteerd voor onze dienstverlening en/of de mogelijkheid hebben om een account aan te maken. Deze data zal 1 jaar worden bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
PACT Care verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PACT Care blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

"Individuele contactgegevens", "Administratieve gezondheidsinformatie", "Zorgverlener contactgegevens" worden opgeslagen op een cloud server (Microsoft Azure), met een selectie voor een Europe-West server die gebaseerd is in Nederland. De leverancier is gecertificeerd met ISO 27001, 27002 27018 en volgt de Privacy Shield regels.

Dit betekent dat alle data opgeslagen is in Nederland en dat er geen international dataverkeer is van persoonlijke informatie naar landen buiten de EEA.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PACT Care gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PACT Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pact.care.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

PACT Care wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PACT Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pact.care